Giải câu 1 bài 18: Mol

  • 1 Đánh giá

Câu 1.(Trang 65 SGK)

Em hãy cho biết số nguyên tử hoặc phân tử có trong mỗi lượng chất sau:

a) 1,5 mol nguyên tử Al;

b) 0,5 mol phân tử H2;

c) 0,25 mol phân tử NaCl;

d) 0,05 mol phân tử H2O.

Bài làm:

a) Số nguyên tử Al trong 1,5 mol nguyên tử Al là:

1,5N nguyên tử Al hay: 1,5 . 6 . 1023 = 9 . 1023 (nguyên tử Al)

b) Số phân tử H2 trong 0,5 mol phân tử H2 là:

0,5 N phân tử H2 hay 0,5 . 6 . 1023 = 3 . 1023 (phân tử H2)

c) Số phân tử NaCl trong 0,25 mol phân tử NaCl là:

0,25 N phân tử NaCl hay 0,25 . 6 . 1023 = 1,5 . 1023 (phân tử NaCl)

d) Số phân tử H2O trong 0,05 mol phân tử H2O là:

0,05 N phân tử H2O hay 0,05 . 6 . 1023 = 0,3 . 1023 (phân tử H2O)

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021