Giải câu 3 bài 17: Bài luyện tập 3

  • 1 Đánh giá

Câu 3.(Trang 60 SGK)

Canxi cacbonat (CaCO3) là thành phần chính của đá vôi. Khi nung đá vôi xẩy ra phản ứng hóa học sau:

Canxi cacbonat Canxi oxit + Canbon đioxit

Biết rằng khi nung 280kg đá vôi tạo ra 140kg canxi CaO (vôi sống) và 110kg khí cacbon đioxit CO2.

a) Viết công thức về khối lượng phản ứng.

b) Tính tỉ lệ phần trăm về khối lượng canxi cacbonat chứa trong đá vôi.

Bài làm:

a) Theo định luật bảo toàn khối lượng ta có công thức về khối lượng phản ứng:

mCaCO3 = mCaO + mCO2 (1)

b) Từ phương trình (1) ta có:

mCaCO3 = 140 + 110 = 250 kg

=> Phần trăm về khối lượng của canxi cacbonat chứa trong đá vôi là

%CaCO3 = (250/ 280).100% = 89,28%.

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021