Giải câu 4 bài 34: Bài luyện tập 6

  • 1 Đánh giá

Câu 4 : Trang 118 sgk hóa 8

a) Lập phương trình hóa học của các phản ứng sau:

Cacbon đioxit + nước → Axit cacbonic (H2CO3)

Lưu huỳnh đioxit +nước → Axit sunfurơ (H2SO3)

Kẽm + axit clohiđric → Kẽm clorua + H2

Điphotpho + nước → Axit photphoric (H3PO4)

Đồng (II) oxit + hiđro → Chì (Pb) + H2O

b) Mỗi phản ứng hóa học trên đây thuộc loại phản ứng nào? Vì sao?

Bài làm:

a) Phương trình phản ứng:

  • Cacbon đioxit + nước → Axit cacbonic

CO2 + H2O → H2CO3 (1)

  • Lưu huỳnh đioxit +nước → Axit sunfurơ

SO2 + H2O → H2SO3 (2)

  • Kẽm + axit clohiđric → Kẽm clorua + H2

Zn + 2HCl → ZnCl2 + H2O (3)

  • Điphotpho + nước → Axit photphoric (H3PO4)

P2O5 + H2O → 2H3PO4 (4)

  • Đồng (II) oxit + hiđro → Chì (Pb) + H2O

CuO + H2 → Cu + H2O (5)

b) Phản ứng (1), (2) và (4) là phản ứng hóa hợp, do từ 2 chất tạo thành một chất duy nhất.

Phản ứng (3) và (5) là phản ứng thế.

Phản ứng (5) là phản ứng oxi hóa khử.

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021