Giải câu 1 bài 24: Tính chất của oxi

  • 1 Đánh giá

Câu 1 : Trang 84 sgk hóa 8

Dùng từ hoặc cụm từ thích hợp trong ngoặc kép để điền vào chỗ trống trong các câu sau :

"kim loại ; phi kim; rất hoạt động ; phi kim rất hoạt động ; hợp chất."

Oxi là một đơn chất………………….. Oxi có thể phản ứng với nhiều …………………….., ……………………….., …………………….

Bài làm:

Oxi là một đơn chất phi kim rất họa động. Oxi có thể tham gia phản ứng hóa học với nhiều phi kim, kim loại, hợp chất.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021