Giải câu 5 bài 23: Bài luyện tập 4

  • 1 Đánh giá

Câu 5.(Trang 79 SGK)

Khí metan CH4 có trong khí tự nhiên hoặc trong khí bioga. Khí metan cháy trong không khí sinh ra khí cacbon đioxit và nước:

CH4 + 2O2 →(to) CO2 + 2H2O

a) Tính thể tích khí oxi cần dùng để đốt cháy hoàn toàn 2lít khí metan. Các thể tích khí đo cùng điều kiện t0 và p.

b) Tính thể tích khí CO2 (đktc) thu được sau khi đốt cháy hoàn toàn 0,15 mol khí metan.

c) Khí metan nặng hay nhẹ hơn không khí bằng bao nhiêu lần?

Bài làm:

a) PTHH: CH4 + 2O2 →(to) CO2 + 2H2O

Do cùng một lượng trong cùng điều kiện thì các khí có thể tích bằng nhau. Vì vậy số mol tỉ lệ thuận với thể tích.

Theo phương trình phản ứng ta có

VO2 = 2VCH4 = 2 . 2 = 4 lít

b) Theo phương trình phản ứng ta có VCO2 = VCH4 = 0,15 . 22,4 = 3,36 lít

c) Tỉ khối của khí metan và không khí là : dCH4/kk = 16/29 ≈ 0,55

Vậy khí metan nhẹ hơn không khí 0,55

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021