Giải câu 4 bài 26: Oxit

  • 1 Đánh giá

Câu 4 : Trang 91 sgk hóa 8

Cho các oxit có công thức hóa học sau :

a) SO3 ;

b) N2O5 ;

c) CO2 ;

d) Fe2O3

e) CuO ;

g) CaO.

Những chất nào thuộc oxit bazơ ? những chất nào thuộc loại oxit axit ?

Bài làm:

Những chất thuộc oxit bazơ là : Fe2O3, CuO, CaO.

Những chất thuộc oxit axit là : SO2, N2O5, CO2.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021