Giải câu 2 bài 20: Tỉ khối của chất khí

  • 1 Đánh giá

Câu 2.(Trang 69 SGK)

Hãy tìm khối lượng mol của những khí:

a) Có tỉ khối đối với oxi là: 1,375; 0,0625

b) Có tỉ khối đối với không khí là: 2,207; 1,172

Bài làm:

a) Khí có khối lượng tỉ khối với oxi là: 1,375 => Khối lương mol của khí là: 1,375 . 32 = 44 (g)

Khí có khối lượng tỉ khối với oxi là: 0,0625 => Khối lương mol của khí là: 0,0625 . 32 = 2 (g)

b) Khí có khối lượng tỉ khối với không khí là: 2,207 => Khối lương mol của khí là: 2,207 . 29 = 64 (g)

Khí có khối lượng tỉ khối với oxi là: 1,172 => Khối lương mol của khí là: 29 . 1,172 = 34 g

  • 5 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021