Giải câu 3 bài 10: Hóa trị

  • 1 Đánh giá

Câu 3.(Trang 37 SGK)

a) Nêu quy tắc hóa trị với hợp chất hai nguyên tố. Lấy công thức hóa học của hai hợp chất trong câu trên làm ví dụ.

b) Biết công thức hóa học K2SO4, trong đó K hóa trị I, nhóm (SO4) hóa trị II. Hãy chỉ ra là công thức phù hợp đúng theo quy tắc hóa trị.

Bài làm:

a) Theo quy tắc hóa trị: x.a = y.b

  • Biết x,y và a(hoặc b) thì tính được b(hoặc a).
  • Biết a , b thì tìm được x, y để lập công thức hóa học. chuyển thành tỉ lệ:
  • Lấy x = b hay b’ và y = a’ ( nếu a’, b’ là những số đơn giản hơn so với a, b).

Ví dụ

  • KH: 1.I = 1.I
  • Ag2O: I.2 = II.1

b) Ta có : Kx(SO4)y.

Theo công thức hóa học K2SO4, trong đó K hóa trị I, nhóm (SO4) hóa trị II à x = 2, y = 1

Vậy CTHH K2SO4.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021