Giải câu 4 bài 32: Phản ứng oxi hóa khử

  • 1 Đánh giá

Câu 4 : Trang 113 sgk hóa 8

Trong phòng thí nghiệm người ta đã dùng cacbon đioxit CO để khử 0,2 mol Fe3O4 và dùng khí hiđro để khử 0,2 mol Fe2O3 ở nhiệt độ cao.

a) Viết phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra;

b) Tính số lít khí ở đktc CO và H2 cần dùng cho mỗi phản ứng.

c) Tính số gam sắt thu được ơ mỗi phản ứng hóa học.

Bài làm:

a) Phương trình hóa học:

Fe3O4 + 4CO →(to) 4CO2 + 3Fe (1)

Tỉ lệ 1mol 4mol 3mol

Phản ứng 0,2 0,8 0,6

Fe2O3 + 3H2 →(to) 3H2O + 2Fe (2)

Tỉ lệ 1mol 3mol 2mol

Phản ứng 0,2 0,6 0,4

b) Từ phương trình (1) ta có thể tích khí CO cần dùng là:

V CO = 0,8.22,4 = 17,92 (lít)

Từ phương trình (2) ta có thể tích khí hiđro cần dùng:

VH2 = 0,6.22,4 = 13,44 (lít)

c) Khối lượng sắt thu được ở phản ứng (1) là:

mFe = 0,4.56 = 33,6 (g)

Khối lượng sắt thu được ở phương trình (2) là:

mFe = 0,4.56 = 22,4 (g)

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021