Giải câu 3 bài 31: Tính chất Ứng dụng của hiđro

  • 1 Đánh giá

Câu 3 : Trang 109 sgk hóa 8

Chọn cụm từ cho thích hợp trong ngoặc kép để điền vào chỗ trống trong các câu sau:

"tính oxi hóa; tính khử; chiếm oxi; nhường oxi; nhẹ nhất.

  • Trong các chất khí, hiđro là khí…Khí hiđro có…
  • Trong phản ứng giữa H2 và CuO, H2 là…vì…của chất khác; CuO là …vì …cho chất khác.

Bài làm:

Trong các chất khí, hiđro là khí nhẹ nhất. Khí hiđro có tính khử.

Trong phản ứng giữa H2 và CuO, H2chất khửchiếm oxi của chất khác; CuO là oxi hóanhường oxi cho chất khác.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021