Giải câu 1 bài 12: Sự biến đổi chất

  • 1 Đánh giá

Câu 1.(Trang 47 SGK)

Dấu hiệu nào là chính để phân biệt hiện tượng hóa học với hiện tượng vật lí?

Bài làm:

Hiện tượng vật lí và hiện tượng hóa học khác nhau ở chỗ hiện tượng hóa học tạo ra chất khác còn hiện tượng vật lí thì không.

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021