Giải bài 16 hóa học 8: Phương trình hóa học

  • 1 Đánh giá

Bài học này trình bày nội dung: Phương trình hóa học. Dựa vào cấu trúc SGK hóa học lớp 8, KhoaHoc sẽ tóm tắt lại hệ thống lý thuyết và hướng dẫn giải các bài tập 1 cách chi tiết, dễ hiểu. Hi vọng rằng, đây sẽ là tài liệu hữu ích giúp các em học tập tốt hơn.

A – KIẾN THỨC TRỌNG TÂM

I.Lập phương trình hóa học

1.Phương trình hóa học

  • Khái niệm: Phương trình hóa học biểu diễn ngắn gọn phản ứng hóa học
  • Ví dụ:

Phương trình chữ : Khí hidro + Khí oxi → Nước

=>Phương trình hóa học: 2H2 + O2 → 2H2O

Chú ý: Số nguyên tử của mỗi nguyên tố trước và sau phản ứng phải bằng nhau.

Bài 16: Phương trình hóa học

2.Các bước lập phương trình hóa học

Lập phương trình hóa học được tiến hánh theo ba bước

  • Bước 1: Viết sơ đồ phản ứng
  • Bước 2: Cân bằng số nguyên tử của mỗi nguyên tố
  • Bước 3: Viết phương trình hóa học

Chú ý:

  • Không được thay đổi chỉ số trong những công thức hóa học đã viết đúng.
  • Coi cả nhóm nguyên tử như một đơn vị để cân bằng. Trước và sau phản ứng số nhóm nguyên tử phải bằng nhau.

II.Ý nghĩa của phương trình hóa học

  • Phương trình hóa học cho biết tỉ lệ về số nguyên tử, số phân tử giữa các chất cũng như từng cặp chất trong phản ứng.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1.(Trang 57 SGK)

a) Phương trình hóa học biểu diễn gì, gồm công thức hóa học của những chất nào?

b) Sơ đồ của phản ứng khác với phương trình hóa học của phản ứng ở điểm nào?

c) Nêu ý nghĩa của phương trình hóa học?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2. (Trang 57 SGK)

Cho sơ đồ của các phản ứng sau:

a) Na + O2 - - -> Na2O.

b) P2O5 + H2O - - -> H3PO4.

Lập phương trình hóa học và cho biết tỉ lệ số nguyên tử, số phân tử của các chất phản ứng.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3.(Trang 57 SGK)

Yêu cầu như bài 2, theo sơ đồ của các phản ứng sau:

a) HgO - - -> Hg + O2

b) Fe(OH)3 - - -> Fe2O3 + H2O

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4.(Trang 58 SGK)

Cho sơ đồ phản ứng sau: Na2CO3 + CaCl2 - - -> CaCO3 + NaCl

a) Hãy viết thành phương trình hóa học.

b) Cho biết tỉ lệ số phân tử của 4 cặp chất trong phản ứng (tùy chọn).

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 5.(Trang 58 SGK)

Biết rằng kim loại magie Mg tác dụng với axit sunfuric H2SO4 tạo ra khí hidro H2 và chất magie sunfat MgSO4

a) Lập phương trình hóa học của phản ứng.

b) Cho biết tỉ lệ số nguyên tử magie lần lượt với số phân tử của ba chất khác trong phản ứng.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 6.(Trang 58 SGK)

Biết rằng photpho đỏ P tác dụng với khí oxi tạo ra hợp chất P2O5

a) Lập phương trình hóa học của phản ứng.

b) Cho biết tỉ lệ số nguyên tử P lần lượt với số phân tử của hai chất khác trong phản ứng.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 7.(Trang 58 SGK)

Hãy chọn hệ số và công thức hóa học thích hợp dặt vào những chỗ có dấu hỏi trong các phương trình hóa học sau ?

a) ?Cu + ? → 2CuO

b) Zn + ?HCl → ZnCl2 + H2

c) CaO + ?HNO3 → Ca(NO3)2 + ?

=> Xem hướng dẫn giải

=> Trắc nghiệm hóa học 8 bài 16 : Phương trình hóa học


  • 13 lượt xem
Chủ đề liên quan