Giải câu 6 bài 16: Phương trình hóa học

  • 1 Đánh giá

Câu 6.(Trang 58 SGK)

Biết rằng photpho đỏ P tác dụng với khí oxi tạo ra hợp chất P2O5

a) Lập phương trình hóa học của phản ứng.

b) Cho biết tỉ lệ số nguyên tử P lần lượt với số phân tử của hai chất khác trong phản ứng.

Bài làm:

a) Phương trình hóa học: 4P + 5O2 → 2 P2O5

b) Tỉ lệ số nguyên tử P với lần lượt phân tử của hai chất khác trong phản ứng là:

  • Số nguyên tử P : số phân tử O2 = 4 : 5
  • Số nguyên tử P : số phân tử P2O5 = 2 : 1
  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021