Giải câu 6 bài 42: Nồng độ dung dịch

  • 1 Đánh giá

Câu 6 : Trang 146 sgk hóa 8

Tính số gam chất tan cần dùng để pha chế mỗi dung dịch sau:

a) 2,5 lít dung dịch NaCl 0,9 M

b) 50 g dung dịch MgCl2 4%

c) 250 ml dung dịch MgSO4 0,1 M

Bài làm:

a) Ta có: nNaCl = CM.V = 2,5.0,9 = 2,25 (mol)

=> mNaCl = nNaCl. MNaCl = 2,25 . (23 + 35,5) = 131,625 g

b) ta có: mMgCl2 = mdd.C% = 50.4% = 2(g)

c) Ta có: nMgSO4 = CM.V = 0,25.0,1 = 0,025 (mol)

=> = \(0,025 . (24 + 64 + 32) = 3 g

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021