Giải câu 5 bài 40: Dung dịch

  • 1 Đánh giá

Câu 5 : Trang 138 sgk hóa 8

Trộn 1 ml rượu etylic (cồn) với 10 ml nước cất. Câu nào sau đây diễn đạt đúng:

A. Chất tan là rượu etylic, dung môi là nước.

B. Chất tan là nước, dung môi là rượu etylic.

C. Nước hoặc rượu etylic có thể là chất tan hoặc là dung môi.

D. Cả hai chất nước và rượu etylic vừa là chất tan, vừa là dung môi.

Bài làm:

Đáp án A : Chất tan là rượu etylic, dung môi là nước.

Do thể tích rượu etylic (1 ml) ít hơn thể tích nước (10 ml).

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021