Giải câu 3 bài 5: Nguyên tố hóa học

  • 1 Đánh giá

Câu 3.(Trang 20 SGK)

a) Cách viết 2 C, 5 O, 3 Ca lần lượt chỉ ý gì ?

b) Hãy dùng chữ số và kí hiệu hóa học để diễn đạt ý các ý sau : ba nguyên tử nitơ, bảy nguyên tử canxi, bốn nguyên tử natri.

Bài làm:

a) Các cách viết 2 C, 5 O, 3 Ca có ý nghĩa là có hai nguyên tử cacbon, năm nguyên tử oxi và ba nguyên tử canxi.

b)

  • Ba nguyên tử nitơ : 3 N
  • Bảy nguyên tử canxi : 7 Ca
  • Bốn nguyên tử natri : 4 Na.
  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021