Giải câu 3 bài 24: Tính chất của oxi

  • 1 Đánh giá

Câu 3 : Trang 84 sgk hóa 8

Butan có công thức C4H10 khi cháy tạo ra khí cacbonic và hơi nước, đồng thời tỏa nhiều nhiệt. Viết phương trình hóa học biểu diễn sự cháy của butan.

Bài làm:

Phương trình biểu diễn sự cháy của butan:

2C4H10 + 13O2 → 8CO2 + 10H2O + Q (Q là nhiệt lượng).

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021