Giải câu 6 bài 34: Bài luyện tập 6

  • 1 Đánh giá

Câu 6 : Trang 119 sgk hóa 8

Cho các kim loại kẽm nhôm, sắt lần lượt tác dụng với dung dịch axit sunfuric loãng.

a) Viết các phương trình phản ứng.

b) Cho cùng một khối lượng các kim loại trên tác dụng hết với axit dư thì kim loại nào cho nhiều khí hiđro nhất?

c0 Nếu thi được cùng một thể tích khí hiđro thì khối lượng kim loại nào nhỏ nhất?

Bài làm:

a) Phương trình phản ứng:

Zn + H2SO4 loãng → ZnSO4 + H2 ↑ (1)

2Al + 3H2SO4loãng → Al2(SO4)3 + 3H2 ↑ (1)

Fe + H2SO4 loãng FeSO4 + H2 ↑ (3)

b) Giả sử có 3 kim loại có cùng khối lượng là 100g thì :

nZn = 100/65 ; nAl = 100/27 ; nFe = 100/56

Zn + H2SO4loãng → ZnSO4 + H2 ↑ (1)

100/65 100/65

=>VH2 = (100/65).22,4 (lít)

2Al + 3H2SO4loãng → Al2(SO4)3 + 3H2 ↑ (2)

100/27 150/54

=>VH2 = (150/54)/22,4

Fe + H2SO4 loãng FeSO4 + H2 ↑ (3)

100/56 100/56

=>VH2 = (100/56).22,4

=>Cùng có khối lượng thì kim loại nhôm thu được lượng khi hidro nhiều nhất, tiếp theo là sắt cuối cùng là kẽm.

c) Nếu thu được cùng một thể tích khí hiđro ( 22,4 lít) thì khối lượng kim loại nào nhỏ là nhôm (54/3 = 18g), tiếp theo là sắt (56g) và cuối cùng là kẽm (65g).

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021