Giải câu 2 bài 15: Định luật bảo toàn khối lượng

  • 1 Đánh giá

Câu 2.(Trang 54 SGK)

Trong phản ứng hóa học ở thí nghiệm trên (trang 53/ SGK), cho biết khối lượng của natri sunfat Na2SO4 là 14,2 g, khối lượng của các sản phẩm bari sunfat BaSO4 và natri clorua NaCl theo thứ tự là 23,3 g và 11,7g

Hãy tính khối lượng của bari clorua BaCl2 đã phản ứng.

Bài làm:

Theo định luật bảo toàn khối lượng ta có

mBaCl2 + mNa2SO4 = mBaSO4 + mNaCl

=>Khối lượng của bari clorua BaCl2 đã phản ứng:

mBaCl2 = mBaSO4 + mNaCl - mNa2SO4 = 23,3 + 11,7 - 14,2 = 20,8 (g)

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021