Giải câu 5 bài 21: Tính theo công thức hóa học

  • 1 Đánh giá

Câu 5.(Trang 71 SGK)

Hãy tìm công thức hóa học của khí A. Biết rằng

  • Khí A nặng hơn khí hiđro là 17 lần
  • Thành phân theo khối lượng của khí A là: 5,88% H và 94,12% S

Bài làm:

Khí A nặng hơn khí hi đro 17 lần =>MA = 17.2 = 34 (g/mol)

Khối lượng của mỗi nguyên tố có trong 1 mol khí A

=> mH = (5,88.34)/100 = 2 (g)

mS = (94,12.34)/100 = 32 (g)

Số mol nguyên tử của mỗi nguyên tố trong 1 mol khí A:

nH = 2/1 = 2 mol

nS = 32/32 = 1 mol

Suy ra trong 1 phân tử hợp chất A có 2 nguyên tử H và 1 nguyên tử S. Do đó công thức hóa học của khí A là H2S

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021