Giải câu 5 bài 31: Tính chất Ứng dụng của hiđro

  • 1 Đánh giá

Câu 5 : Trang 109 sgk hóa 8

Khử 21,7 gam thủy ngân (II) oxit bằng hiđro. Hãy:

a. Tính số gam thủy ngân thu được;

b. Tính số mol và thể tích khí hiđro (đktc) cần dùng.

Bài làm:

a) Ta có: nHgO = = \(\frac{21,7}{217}\) = 0,1 (mol)

Phương trình phản ứng:

HgO + H2 →(to) H2O + Hg

(mol) 0,1 0,1 0,1 0,1

=>Khối lượng thủy ngân thu được: mHg = 0,1.201 = 20,1 (g)

b) Số mol khí hiđro: n = 0,1 mol

=>Thể tích khí hiđro cần dùng ở đktc là:

VH2 = 22,4.0,1 = 2,24 (lít)

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021