Giải bài 15 hóa học 8: Định luật bảo toàn khối lượng

  • 1 Đánh giá

Bài học này trình bày nội dung: Phản ứng hóa học. Dựa vào cấu trúc SGK hóa học lớp 8, KhoaHoc sẽ tóm tắt lại hệ thống lý thuyết và hướng dẫn giải các bài tập 1 cách chi tiết, dễ hiểu. Hi vọng rằng, đây sẽ là tài liệu hữu ích giúp các em học tập tốt hơn.

A – KIẾN THỨC TRỌNG TÂM

1.Nội dung định luật

  • Trong một phản ứng hóa học, tổng khối lượng các chất sản phẩm bằng tổng khối lượng các chất tham gia phản ứng.

Bài 15: Định luật bảo toàn khối lượng

2. Áp dụng

  • Giả sử có phản ứng giữa A và B tạo ra C và D, công thức về khối lượng

mA + mB = mC + mD

  • Trong một phản ứng có n chất, kể cả chất phản ứng và sản phẩm, nếu biết khối lượng của (n – 1) chất thì tính được khối lượng của chất còn lại.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1.(Trang 54 SGK)

a) Phát biểu định luật bảo toàn khối lượng.

b) Giải thích vì sao khi một phản ứng hóa học xảy ra khối lượng các chất được bảo toàn.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2.(Trang 54 SGK)

Trong phản ứng hóa học ở thí nghiệm trên (trang 53/ SGK), cho biết khối lượng của natri sunfat Na2SO4 là 14,2 g, khối lượng của các sản phẩm bari sunfat BaSO4 và natri clorua NaCl theo thứ tự là 23,3 g và 11,7g

Hãy tính khối lượng của bari clorua BaCl2 đã phản ứng.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3.(Trang 54 SGK)

Đốt cháy hết 9g kim loại magie Mg trong không khí thu được 15g hợp chất magie oxit MgO. Biết rằng magie cháy là xảy ra phản ứng với khí O2 trong không khí.

a) Viết công thức về khối lượng của phản ứng xảy ra.

b) Tính khối lượng của khí oxi phản ứng.

=> Xem hướng dẫn giải

=> Trắc nghiệm hóa học 8 bài 15 : Định luật bảo toàn khối lượng


  • 31 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021