Giải câu 1 bài 15: Định luật bảo toàn khối lượng

  • 1 Đánh giá

Câu 1.(Trang 54 SGK)

a) Phát biểu định luật bảo toàn khối lượng.

b) Giải thích vì sao khi một phản ứng hóa học xảy ra khối lượng các chất được bảo toàn.

Bài làm:

a) “ Trong một phản ứng hóa học, tổng khối lượng của các sản phẩm bằng tổng khối lượng của các chất phản ứng”

b) Khi một phản ứng hóa học xảy ra khối lượng các chất được bảo toàn vì trong phản ứng hóa học diễn ra sự thay đổi liên kết giữa các nguyên tử mà không có sự mất đi.

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021