Giải câu 1 bài 42: Nồng độ dung dịch

  • 1 Đánh giá

Câu 1 : Trang 145 sgk hóa 8

Bằng cách nào có được 200 g dung dịch BaCl2 5% :

A. Hòa tan 190 g BaCl2 trong 10 g nước ?

B. Hòa tan 10 g BaCl2 trong 190 g nước ?

C. Hòa tan 200 g BaCl2 trong 10 g nước ?

D. Hòa tan 10 g BaCl2 trong 200 g nước ?

Tìm kết quả đúng.

Bài làm:

Đáp án B: Hòa tan 10 g BaCl2 trong 190 g nước

Theo công thức: C% = x 100%

=> mct = 200.5% = 10 (g)

=>m nước = 200 - 10 = 190 (g)

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021