Giải câu 1 bài 21: Tính theo công thức hóa học

  • 1 Đánh giá

Câu 1.(Trang 71 SGK)

Tìm thành phần phần trăm (theo khối lượng) các nguyên tố hóa học có trong những hợp chất sau:

a) CO và CO2;

b) Fe3O4 và Fe2O3;

c) SO2 và SO3.

Bài làm:

a)Trong hợp chất CO

%C = (MC/MCO).100% = ( 12/28) . 100% = 42,8 %

%O = 100 – 42,8 = 57,2 %

Trong hợp chất CO2

%C = (MC/MCO2).100% = ( 12/44) . 100% = 27,3%

%O = 100% - 27,3% = 72,7%

b) Trong hợp chất Fe2O3

%Fe = (2.MFe/MFe2O3).100% = ( 56.2/160) . 100% = 70%

%O = 100% - 70% = 30%

Trong hợp chất Fe3O4

%Fe = (3MFe/MFe3O4).100% = ( 56.3/28) . 100% = 72,4%

%O = 100% - 72,4% = 27,6%

c)Trong hợp chất SO2

%S = (MS/MSO2).100% = ( 32/64) . 100% = 50%

%O -= 100% - 50% = 50%

Trong hợp chất SO3

%S = (MS/MSO3).100% = ( 32/80) . 100% = 40%

%O -= 100% - 40% = 60%

  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021