Giải câu 1 bài 44: Bài luyện tập 8

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 151 sgk hóa 8

Các kí hiệu sau cho chúng ta biết những điều gì ?

a) = 31,6 g; \(S_{KNO_{3}(100^{0}C)}\) = 246 g

= 20,7 g; \(S_{CuSO_{4}(100^{0}C)}\) = 75,4 g

b) = 1,73 g; \(S_{CO_{2}(60^{0}C, 1 atm)}\) = 0,07 g

Bài làm:

a) Độ tan của KNO3 ở 200C độ tan của KNO3 là 31,6 g;

Độ tan của KNO3 ở 1000C là 246 g

Độ tan của CuSO4 ở 200C là 20,7 g;

Độ tan của CuSO4 ở 1000C là 75,4 g

b) Độ tan của khí cacbonic ở 200C và 1 atm là 1,73 g;

Độ tan của khí cacbonic ở 600C và 1atm là 0,07 g

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021