Giải câu 1 bài 13: Phản ứng hóa học

  • 1 Đánh giá

Câu 1.(Trang 50 SGK)

a) Phản ứng hóa học là gì?

b) Chất nào gọi là chất tham gia (hay chất phản ứng), là sản phẩm (hay chất tạo thành).

c) Trong quá trình phản ứng, lượng chất nào giảm dần, lượng chất nào tăng dần?

Bài làm:

a)Quá trình biến đổi chất này thành chất khác gọi là phản ứng hóa học
b)Chất ban đầu, bị biến đổi trong phản ứng gọi là chất phản ứng hay chất tham gia
Chất mới sinh ra gọi là sản phẩm.

c) Trong quá trình phản ứng, lượng chất tham gia giảm dần, lượng sản phẩm tăng dần.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021