Giải câu 3 bài 16: Phương trình hóa học

  • 1 Đánh giá

Câu 3.(Trang 57 SGK)

Yêu cầu như bài 2, theo sơ đồ của các phản ứng sau:

a) HgO - - -> Hg + O2

b) Fe(OH)3 - - -> Fe2O3 + H2O

Bài làm:

a) Phương trình hóa học: 2HgO 2 Hg + O2

Tỉ lệ số phân tử, nguyên tử của các chất trong phản ứng là: 2 : 2 : 1

b) Phương trình hóa học: 2Fe(OH)3 Fe2O3 + 3H2O

Tỉ lệ số phân tử của các chất trong phản ứng là: 2 : 1 : 3

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021