Giải câu 4 bài 43: Pha chế dung dịch

  • 1 Đánh giá

Câu 4 : Trang 149 sgk hóa 8

Hãy điền những giá trị chưa biết bào những ô trống trong bảng bằng cách thực hiện các tính toán theo mỗi cột:

Giải bài 43: Pha chế dung dịch - Hóa học 8

Bài làm:

Dung dịch NaCl:

mdd =200g; V= m/D = 200/1,1 ≈ 182ml ; C% : 15%; CM =2,8M.

Dung dịch Ca(OH)2 .

mH2O = 199,85g; mdd = 200g; C%=0,074% ; CM = 0,01M.

Dung dịch BaCl2.

Mct = 30g; mH2O = 120g; Vdd = 125ml; CM = 1,152M.

Dung dịch KOH.

Mct = 42g; mH2O = 270g; mdd = 312ml; C%= 13,46%.

Dung dịch CuSO4.

Mdd = 20g; mH2O = 17g; Vdd= 17,39ml; CM = 1,078M.

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021