Giải câu 3 bài 38: Bài luyện tập 7

  • 1 Đánh giá

Câu 3 : Trang 132 sgk hóa 8

Viết công thức hóa học của những muối có tên gọi dưới đây:

Đồng (II) clorua, kẽm sunfat, sắt (III) sufat, magie hiđrocacbonat, natri hiđrophotphat, natri đihiđrophotphat.

Bài làm:

Dựa vào tên của kim loại và tên của gốc axit ta tìm được công thức hóa học của các muối:

Đồng (II) clorua: CuCl2

Kẽm sunfat: ZnSO4

Sắt (III) sufat: Fe2(SO4)3

Magie hiđrocacbonat : Mg(HCO3)2

Natri hiđrophotphat: Na2PO4

Natri đihiđrophotphat: NaH2PO4

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021