Giải câu 2 bài 13: Phản ứng hóa học

  • 1 Đánh giá

Câu 2.(Trang 50 SGK)

a) Vì sao nói được: khi chất có phản ứng chính là phân tử phản ứng (nếu là đơn chất kim loại thì nguyên tử phản ứng).

b) Trong một phản ứng chỉ xảy ra sự thay đổi gì? Kết quả là gì?

c) Theo hình 2.5 (trang 48 sgk) hãy trả lời câu: Số lượng nguyên tử mỗi nguyên tố có giữ nguyên trước và sau phản ứng không.

Bài làm:

a)Do hạt hợp thành của hầu hết các chất là phân tử, mà phân tử thể hiện đầy đủ tính chất hóa học của chất. đơn chất kim loại có hạt hợp thành là nguyên tử, nên nguyên tử tham gia phản ứng (tạo ra liên kết với nguyên tử nguyên tố khác).

b) Trong phản ứng hóa học chỉ xảy ra sự thay đổi liên kết giữa các nguyên tử làm cho phân tử này biến thành phân tử khác hay nói cách khác chất này biến đổi thành chất khác.

c) Theo hình 2.5 (trang 48 sgk), ta thấy số lượng nguyên tử mỗi nguyên tố có giữ nguyên trước và sau phản ứng.

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021