Giải câu 3 bài 41: Độ tan của một chất trong nước

  • 1 Đánh giá

Câu 3 : Trang 142 sgk hóa 8

Khi giảm nhiệt độ và tăng áp suất thì độ tan của chất khí trong nước:

A. Đều tăng;

B. Đều giảm;

C. Có thể tăng và có thể giảm;

D. Không tăng và cũng không giảm.

Bài làm:

Đáp án A : Khi giảm nhiệt độ và tăng áp suất thì độ tan của chất khí trong nước đều tăng

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021