Giải câu 2 bài 33: Điều chế khí hiđro Phản ứng thế

  • 1 Đánh giá

Câu 2 : Trang 117 sgk hóa 8

Lập phương trình hóa học của phản ứng sau đây và cho biết chúng thuộc loại phản ứng hóa học nào?

a) Mg + O2 ---> MgO

b) KMnO4 ---> K2MnO4 + MnO2 + O2

c) Fe + CuCl2 ---> FeCl2 + Cu

Bài làm:

a) 2Mg + O2 → 2MgO

=>Phản ứng hóa hợp

b) 2KMnO4 → K2MnO4 + MnO2 + O2

=>Phản ứng phân hủy.

c) Fe + CuCl2 → FeCl2 + Cu

=>Phản ứng thế.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021