Giải câu 2 bài 9: Công thức hóa học

  • 1 Đánh giá

Câu 2.(Trang 33 SGK)

Cho công thức hóa học của các chất sau:

a) Khí clo Cl2.

b) Khí metan CH4

c) Kẽm clorua ZnCl2.

d) Axit sunfuric H2SO4.

Hãy nêu những gì biết được từ mỗi chất

Bài làm:

a) Khí Cl2: Được tạo thành từ nguyên tố clo , có 2 nguyên tử clo .Phân tử khối = 71đvC.

b) Khí CH4: Được tạo thành từ nguyên tố cacbon và nguyên tố hiđro , có 1 nguyên tử cacbon và 4 nguyên tử hiđro. Phân tử khối = 16đvC.

c) Kẽm clorua ZnCl2: Được tạo thành từ nguyên tố kẽm và nguyên tố clo , có 1 nguyên tử kẽm và 2 nguyên tử clo tạo. Phân tử khối = 136đvC.

d) Axit sunfuric H2SO4: Được tạo thành từ nguyên tố hiđro, lưu huỳnh và oxi , có 2 nguyên tử hiđro, 4 nguyên tử oxi, 1 nguyên tử lưu hùynh. Phân tử khối

  • 6 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021