Giải câu 7 bài 29: Bài luyện tập 5

  • 1 Đánh giá

Câu 7 : Trang 101 sgk hóa 8

Chỉ ra những phản ứng hóa học có xảy ra sự oxi hóa trong các phản ứng cho dưới đây :

a) H2 + O2 → 2H2O

b) 2Cu + O2 → 2CuO

c) H2O + CaO → Ca(OH)2

d) 3H2O + P2O5 → 2H2PO4

Bài làm:

Các phản ứng xảy sự oxi hóa là:

a) H2 + O2 → 2H2O

b) 2Cu + O2 → 2CuO

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021