Giải câu 4 bài 27: Điều chế khí oxi Phản ứng phân hủy

  • 1 Đánh giá

Câu 4 : Trang 94 sgk hóa 8

Tính số gam Kali clorat cần thiết để điều chế được :

a) 48 g khí oxi ;

b) 44,8 lít khí oxi (đktc).

Bài làm:

Phương trình hóa học:

2KClO3 → 2KCl + 3O2 (1)

Phản ứng 2mol 3mol

a) Ta có: (mol).

Theo phương trình (1) ta có:

(mol).

Vậy khối lượng KClO3 cần thiết là: n.M = 1.(39 + 35,5 + 48) = 122,5 (g).

b) Ta có: = 2(mol).

Theo phương trình (1) ta có:

≈ 1,333 (mol).

Vậy khối lượng KClO3 cần thiết là :

n.M = 1,333.(39 + 35,5 + 48) = 163,3 (g)

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021