Giải câu 1 bài 34: Bài luyện tập 6

  • 1 Đánh giá

Câu 1 : Trang 118 sgk hóa 8

Viết phương trình hóa học biểu diễn phản ứng của hiđro với các chất: O2, Fe2O3, Fe3O4, PbO. Ghi rõ điều kiện phản ứng. Giải thích và cho biết mỗi phản ứng riêng thuộc loại gì?

Bài làm:

Phương trình phản ứng:

2H2 + O2 (to) 2H2O (1)

=> Phản ứng hóa hợp

4H2 + Fe3O4 (to) 4H2O + 3Fe (2)

=>Phản ứng thế

3H2 + Fe2O3 (to) 4H2O + 3Fe (3)

=>Phản úng thế

H2 + PbO (to) H2O + Pb (4)

=>Phản ứng thế

Do cả bốn phản ứng trên, sự oxi hóa và sự khử đều xảy ra đồng thời => Cả 4 phản ứng thuộc loại oxi hóa - khử

  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021