Giải câu 3 bài 37: Axit Bazơ Muối

  • 1 Đánh giá

Câu 3 : Trang 130 sgk hóa 8

Hãy viết công thức hóa học của những oxit axit tương ứng với những axit sau:

H2SO4, H2SO3, H2CO3, HNO3, H3PO4.

Bài làm:

Công thức hóa học của những oxit axit tương ứng với những axit:

Axit sunfuric - H2SO4 : SO3

Axit sunfuro - H2SO3: SO2

Axit cacbonic - H2CO3: CO2

Axit nitric - HNO3: N2O5

Axit sunfuric - H3PO4: P2O5

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021