Giải câu 2 bài 8: Bài luyện tập 1

  • 1 Đánh giá

Câu 2.(Trang 31 SGK) Cho biết sơ đồ nguyên tử magie như hình bên:

bài 8: Bài luyện tập 1

a) Hãy chỉ ra: số p trong hạt nhân, số e trong nguyên tử và số e lớp ngoài

b) Nêu điểm khác nhau và giống nhau giữa nguyên tử magie và nguyên tử canxi (Xem sơ đồ nguyên tử ở bài 5, bài 4 – Nguyên tử trang 16 sgk).

Bài làm:

a) Trong hạt nhân của nguyên tử trên có:

  • Số p trong hạt nhân: 12
  • Số e trong nguyên tử: 12
  • Số e lớp ngoài cùng: 2

b) Giống: số electron lớp ngoài cùng đều bằng 2;

Khác nhau: số proton và số electron của canxi là 20 trong khi số proton và số electron của magie là 12. Số lớp e của canxi là 4, của magie là 3.

  • 5 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021