Giải câu 2 bài 18: Mol

  • 1 Đánh giá

Câu 2.(Trang 65 SGK)

Em hãy tìm khối lượng của:

a) 1 mol nguyên tử Cl và 1 mol phân tử Cl2

b) 1 mol nguyên tử Cu và 1 mol phân tử CuO

c) 1 mol nguyên tử C, 1 mol phân tử CO, 1 mol phân tử CO2

d) 1 mol phân tử NaCl, 1 mol phân tử C12H22O11 (đường)

Bài làm:

a) MCl = 35,5 g; MCl2 = 71 g.

b) MCu = 64 g; MCuO = 64 + 16 = 80 g;

c) MC = 12 g; MCO = 12 + 16 = 28 g; MCO2 = 12 + 16 . 2 = 44 g;

d) MNaCl = 23 + 35,5 = 58,5 g; MC12H22O11 = 12 .12 + 22 .1 + 11 .16 = 342 g.

  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021