Giải câu 1 bài 17: Bài luyện tập 3

  • 1 Đánh giá

Câu 1.(Trang 60 SGK)

Hình dưới đây là sơ đồ tượng trưng cho phản ứng: giữa khí N2 và khí H2 tạo ra amoniac NH3.

bài 17: Bài luyện tập 3

Hãy cho biết

a) Tên các chất tham gia và sản phẩm của phản ứng.

b) Liên kết giữa các nguyên tử thay đổi như thế nào ? Phân tử nào biến đổi, phân tử nào được tạo ra ?

c) Số nguyên tử mỗi nguyên tố trước và sau phản ứng bằng bao nhiêu, có giữ nguyên không ?

Bài làm:

a) Chất tham gia: khí nitơ, khí hiđro

Sản phẩm: khí amoniac

b) Trước phản ứng, 2 nguyên tử nitơ liên kết với nhau, 2 nguyên tử hiđro liên kết với nhau tạo thành phân tử nitơ và phân tử hiđro. Sau phản ứng , ba nguyên tử hidro liên kết với một nguyên tử nitơ.

Trong phản ứng phân tử hiđro và phân tử nitơ được biến đổi, phân tử amoniac được tạo ra.

c) Số nguyên tử mỗi nguyên tố trước và sau phản ứng vẫn không thay đổi.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021