Giải câu 5 bài 42: Nồng độ dung dịch

  • 1 Đánh giá

Câu 5 : Trang 146 sgk hóa 8

Hãy tính nồng độ phần trăm của những dung dịch sau:

a) 20 g KCl trong 600 g dung dịch

b) 32 g NaNO3 trong 2 kg dung dịch

c) 75 g K2SO4 trong 1500 g dung dịch.

Bài làm:

a) Nồng độ phần trăm của dung dịch KCl là:

C% KCl = . 100% = \(\frac{20}{600}\) . 100% = 3,33%

b) Nồng độ phần trăm của dung dịch NaNO3 là:

C% NaNO3 = . 100% = \(\frac{32}{2000}\) . 100% = 1,6%

c) Nồng độ phần trăm của dung dịch K2SO4 là:

C% K2SO4 = . 100% = \(\frac{75}{1500}\) . 100% = 5%

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021