Giải câu 4 bài 16: Phương trình hóa học

  • 1 Đánh giá

Câu 4.(Trang 58 SGK)

Cho sơ đồ phản ứng sau: Na2CO3 + CaCl2 - - -> CaCO3 + NaCl

a) Hãy viết thành phương trình hóa học.

b) Cho biết tỉ lệ số phân tử của 4 cặp chất trong phản ứng (tùy chọn).

Bài làm:

a) Phương trình hóa học: Na2CO3 + CaCl2 → CaCO3 + 2NaCl

b) Tỉ lệ số phân tử trong các cặp chất sau:

  • Natri cacbonat : canxi clorua = 1 : 1
  • Natri cacbonat : canxi cacbonat = 1 : 1
  • Canxi cacbonat : natri clorua = 1 : 2
  • Canxi clorua : natri clorua = 1 : 2
  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021