Giải câu 6 bài 44: Bài luyện tập 8

  • 1 Đánh giá

Câu 6 : Trang 151 sgk hóa 8

Hãy trình bãy cách pha chế:

a) 150 g dung dịch CuSO4 2% từ dung dịch CuSO4 20%

b) 250 ml dung dịch NaOH 0,5 M từ dung dịch NaOH 2M

Bài làm:

a) Tính các đại lượng liên quan:

Trong 150 g dung dịch : mCuSO4 = = 3 g

Khối lượng dung dịch CuSO4 20% có chứa 3 g CuSO4:

mdd = = 15 g

=>mnước = 150 – 15 = 135 g

Pha chế:

  • Cân 15 g dung dịch CuSO4 20% vào cốc
  • Thêm 135 g H2O vào và khuấy đều, được 150 g dung dịch CuSO4 2%

b) Tính các đại lượng liên quan:

Trong 250 ml dung dịch NaOH 0,5M:nNaOH = = 0,125 mol

=>Thể tích dung dịch NaOH 2M có chứa 0,125 mol NaOH là:

VddNaOH = = 62,5 ml

Pha chế:

  • Đong lấy 62,5 ml dung dịch NaOH 2M cho vào cốc chia độ có dung tích 500ml.
  • Thêm từ từ nước cất vào cốc đến vạch 250 ml và khuấy đểu ta được 250 ml dung dịch 0,5M
  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021