Giải câu 5 bài 26: Oxit

  • 1 Đánh giá

Câu 5 : Trang 91 sgk hóa 8

Một số chất có công thức hóa học sau :

Na­2O, NaO, CaCO3, Ca(OH)2, HCl, CaO, Ca2O, FeO.

Hãy chỉ ra những công thức hóa học viết sai.

Bài làm:

Dựa vào công thức xác định công thức hóa học của oxit:

Công thức MxOy ; mối quan hệ hóa trị II . y = n . x

Ta tìm ra được công thức viết sai là: NaO, Ca2O.

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021