Giải câu 2 bài 41: Độ tan của một chất trong nước

  • 1 Đánh giá

Câu 2 : Trang 142 sgk hóa 8

Khi tăng nhiệt độ thì độ tan của các chất rắn trong nước:

A. Đều tăng;

B. Đều giảm;

C. Phần lớn là tăng;

D. Phần lớn là giảm;

E. Không tăng và cũng không giảm.

Bài làm:

Đáp án C: Khi tăng nhiệt độ thì độ tan của các chất rắn trong nước phần lớn là tăng.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021