Giải câu 2 bài 37: Axit Bazơ Muối

  • 1 Đánh giá

Câu 2 : Trang 130 sgk hóa 8

Hãy viết công thức hóa học của các axit có gốc axit cho dưới đây và cho biết tên của chúng:

-Cl, =SO3, = SO4, -HSO4, = CO3, PO4, =S, -Br, -NO3

Bài làm:

Các axit có các gốc axit tương ứng đã cho là:

-Cl : HCl - axit clohiđric;

=SO3: H2SO3 - axit sunfurơ;

= SO4 :H2SO4 - axit sunfuric;

-HSO4 :NaHSO4 - natri hiriđosunfat;

= CO3: H2CO3 - axit cacbonic;

PO4: H3PO4 - axit phophoric

=S: H2S - axit sunfurhidric

-Br: HBr - axit bromhidric

-NO3 HNO3 - axit nitric.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021