Giải câu 2 bài 38: Bài luyện tập 7

  • 1 Đánh giá

Câu 2 : Trang 132 sgk hóa 8

Hãy lập các phương trình hóa học của phản ứng có sơ đồ sau đây:

a) Na2O + H2O ---> NaOH

K2O + H2O ---> KOH

b) SO2 + H2O ---> H2SO3

SO3 + H2O ---> H2SO4

N2O5 + H2O ---> HNO3

c) NaOH + HCl ---> NaCl + H2O

Al(OH)3 + H2SO4 ---> Al2(SO4) + H2O

d) Chỉ ra sản phẩm ở a,b,c thuộc loại hợp chất nào? Nguyên nhân dẫn đến sự khác nhau về loại hợp chất của các sản phẩm ở đây a) b) ?

e) Gọi tên các sản phẩm

Bài làm:

a) Cân bằng các sơ đồ hóa học ta được phản ứng hóa học

Na2O + H2O → 2NaOH

K2O + H2O → 2KOH

b) SO2 + H2O → H2SO3

SO3 + H2O → H2SO4

N2O5 + H2O → 2HNO3

c) NaOH + HCl → NaCl + H2O

2Al(OH)3 + 3H2SO4 → Al2(SO4)3 + H2O

d) Sản phẩm câu a gồm NaOH, KOH là bazơ kiềm;

Sản phẩm câu b gồm H2SO3, H2SO4, H2SO4 là axit,

Sản phẩm câu c gồm NaCl, Al2(SO4)3 là muối.

Sự khác nhau của sản phẩm câu a và b là:

  • Oxit của kim loại Na2O, K2O tác dụng với nước tạo thành bazơ,
  • Oxit của phi kim SO2, SO3, N2O5 tác dụng với nước tạo thành axit.
  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021