Giải câu 4 bài 19: Chuyển đổi giữa khối lượng, thể tích và lượng chất

  • 1 Đánh giá

Câu 4.(Trang 67 SGK)

Hãy tính khối lượng của những lượng chất sau:

a) 0,5 mol nguyên tử N; 0,1 mol nguyên tử Cl; 3 mol nguyên tử O.

b) 0,5 mol phân tử N2; 0,1 mol phân tử Cl2; 3 mol phân tử O2

c) 0,10 mol Fe; 2,15 mol Cu; 0,80 mol H2SO4; 0,50 mol CuSO4.

Bài làm:

a) mN = 0,5 . 14 = 7 g;

mCl = 0,1 . 35,5 = 3,55 g;

mO = 3 . 16 = 48 g;

b) mN2 = 28 . 0,5 = 14 g;

mCl2= 71 . 0,1 = 7,1 g;

mO2 = 32 . 3 = 96 g

c) mFe= 56 . 0,1 = 5,6 g;

mCu = 64 . 2,15 = 137,6 g;

mH2SO4 = (2 + 32 + 64) . 0,8 = 78,4 g;

mCuSO4 = (64 + 32 + 64) . 0,5 = 80 g

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021