Giải câu 4 bài 42: Nồng độ dung dịch

  • 1 Đánh giá

Câu 4 : Trang 146 sgk hóa 8

Hãy tính số mol và số gam chất tan trong mỗi dung dịch sau:

a) 1 lít dung dịch NaCl 0,5 M

b) 500 mol dung dịch KNO3 2 M.

c) 250 ml dung dịch CaCl2 0,1 M

d) 2 lít dung dịch Na2SO4 0,3 M

Bài làm:

Để tính được số gam chất tan, ta cần tìm được số mol chất tan thông qua công thức tính nồng độ mol : CM =

a) Ta có: nNaCl = = 0,5 mol

=> mNaCl = 0,5(23 + 35,5) = 29,25 g

b. Ta có: = \(\frac{500.2}{1000}\) = 1 mol

=> = 1(39 + 14 + 48) = 101 g

c) Ta có: = \(\frac{250.0,1}{1000}\) = 0,025 mol

=> = 0,025(40 + 71) = 2,775 g

d) Ta có: = \(\frac{2000.0,3}{1000}\) = 0,6 mol

=> = 0,6 . 142 = 85,2 g

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021